مدیریت مرکز بهداشت و درمان

مدیریت مرکز بهداشت و درمان


مدیریت مرکز بهداشت و درمان


مسیب یارمحمدی واصل
- مسئول مرکز مشاوره و سلامت -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : yarmohamadivasel@yahoo.com

تلفن : 38381272-081


داخلی : 299