آئین نامه شورای سلامت، ایمنی، محیط زیست HSE

 

برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در محیط های دانشگاه جهت حفظ ایمنی و سلامت اساتید، کارکنان و دانشجویان جزء  وظایف قانونی دانشگاه بوعلی سینا است، بر اساس آئین نامه تشکیل مرکز بهداشت و درمان دانشجویی که در تاریخ 29/5/92 از طرف معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و آیین نامه دانشگاه سبز که در تاریخ 13/5/95 از طرف معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت علوم و همچنین الزامات قانونی در خصوص پدافند غیر عامل که از طرف وزارت علوم ابلاغ گردید. لذا به منظور اجرای سیاست های فوق جهت ایجاد محیطی ایمن و سالم در تمام محیط دانشگاه، آئین نامه شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه به شرح ذیل می باشد.

ماده 1- هدف

ارتقای ضریب ایمنی، سلامت و محیط زیست HSE فعالیت های تحقیقاتی متنوع و اهتمام در جهت جلو گیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایش های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوه های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بین المللی در آزمایشگاه ها و کار گاه های دانشگاه بوعلی سینا

ماده 2- وظایف شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست

2-1- تدوین و تصویب دستور العمل های مرتبط برای بخش های تابعه دانشگاه

2-2- تدوین و راه اندازی دوره های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای گروه های مختلف دانشگاه متناسب با فعالیت ها اجرایی آنها

2-3- صدور گواهینامه دوره های آموزشی

2-4- نظارت بر اجرای آیین نامه های مصوب شورا و نظارت مستمر

 2-5- انجام امور مربوط به ارتقای دانشگاه در زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

2-6- تأیید ساختار فیزیکی آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید از نظر رعایت اصول HSE قبل از شروع فعالیت در آن آزمایشگاه

2-7- تأیید و بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از لحاظ رعایت دستور العمل ها و الزامات مربوط به دوره های نظام HSE و سنجش توانمندی ورود به آزمایشگاه و کارگاه

2-8- تصویب اعتبارات برای اجرای نظام HSE در دانشگاه

2-9- تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره ای سلامت کارکنان شاغل در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ماده 3- ترکیب اعضاء شورای ایمنی ، سلامت و محیط زیست در دانشگاه ها

3-1- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

3-2- معاون دانشجویی ( نایب رئیس شورا)

3-3- معاون پژوهشی و فنآوری

3-4- معاون آموزشی

3-5- معاون توسعه و پشتیبانی                        

3-6- رئیس آزمایشگاه مرکزی

3-7- رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویی (دبیر شورا)

3-8- مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

3-9- رؤسای دانشکده ها

3-10- کارشناس ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

ماده 4- وظایف و اختیارات رئیس شورای ایمنی ، سلامت و محیط زیست

4-1 – صدور احکام اعضای شورا

4-2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا

4-3- عزل و نصب اعضاء شورا

ماده 5- وظایف دبیر شورای ایمنی ، سلامت و محیط زیست

5-1- تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی ایمنی، سلامت و محیط زیست HSE دانشگاه بر طبق استانداردهای مصوب

5-2- هماهنگی با سازمان های محیط زیست، شهرداری، آتش نشانی، استاندارد و .... به منظور ارتقای ایمنی، سلامت و محیط زیست  HSE در  دانشگاه وآزمایشگاه ها و کارگاه ها

5-3- پیگیری و اجرای مصوبات شورا وارایه گزارش

5-4- تدوین برنامه های مربوط به ایمنی، سلامت و محیط زیست  HSE دانشگاه و ارائه آن به شورا

5-5- مستند سازی

5-6- ارسال گزارش عملکرد شورا به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ماده 6 – وظایف کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها

6-1- تهیه و پیشنهاد دستور العمل های لازم نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست به کمیته

6-2- تدوین  برنامه آموزش نیروی انسانی مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه ها

6-3- برنامه ریزی و هماهنگی لازم با سازمان ها بین المللی جهت اخذ گواهینامه های معتبر ایمنی – سلامت و محیط زیست  HSE در آزمایشگاه ها و کار گاه ها

6-4- تدوین برنامه های مربوط به سلامت ، ایمنی و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

6-5- برنامه ریزی جهت امحاء یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی

 ماده 7- دوره فعالیت شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست

7-1- هر دوره فعالیت شورا 4 سال می باشد.

7-2- عضویت مجدد اعضاء در دوره های بعد بلامانع است.

7-3- در پایان هر دوره بنا به پیشنهاد معاون دانشجویی و شورای سیاست گذاری، احکام اعضاء جدید شورا توسط رئیس دانشگاه صادر می شود.

ماده 8- دبیرخانه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست در معاونت دانشجویی دانشگاه مستقر می شود.

تبصره 1: در مواقع ضروری با پیشنهاد رئیس شورا، نایب رئیس شورا  و دبیر شورا جلسه اضطراری آئین نامه شورای سلامت، ایمنی تشکیل خواهد شد.

 

این دستورالعمل اجرایی در 8 ماده و 1 تبصره در تاریخ 4/6/97 تصویب و تأیید گردید. اجرای این دستورالعمل از تاریخ تصویب در دانشگاه بوعلی سینا لازم الاجرامی باشد.