پرسنل مرکز بهداشت و درمان


مهری مالمیر
- رئیس مرکز بهداشت و درمان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
زهرا کاوه
- کارشناس مرکز بهداشت و درمان -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :