مسئول مرکز بهداشت و درمان


دکتر مسیب یارمحمدی واصل
- رئیس مرکز -
تحصیلات : دکتری روانشناسی

ایمیل : yarmohamadivasel@yahoo.com

تلفن :


داخلی :