آئین نامه شورای سلامت، ایمنی، محیط زیست HSE

برقراری نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست در محیط های دانشگاه جهت حفظ ایمنی و سلامت اساتید، کارکنان و دانشجویان جزء  وظایف قانونی دانشگاه بوعلی سینا است، بر اساس آئین نامه تشکیل مرکز بهداشت و درمان دانشجویی که در تاریخ 29/5/92 از